PSX_20220612_121724.jpg

SHODOW BLUE

สี ฟ้าคราม

หมี่ลายอักเงิน สีฟ้าคราม 'SHODOW BLUE' ใช้เวลาผลิต 36 วัน 

Mudmee silk CLASSIC SIAM TONE

106

เรื่องราวเริ่มต้นในปีที่ 7 แห่งรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี นับเป็นปีพ.ศ 2459 หรือ 1916

ในสมัยนั้นประเทศไทยยังมีระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองและยังชีพอยู่ได้ ราษฎรสามารถผลิตสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันใช้เองในครัวเรือน

"ผู้หญิงเริ่มไว้ผมยาวและนุ่งผ้าซิ่น"

ปี